Wyniki konkursu

WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PARKU O CHARAKTERZE MIEJSKIM W DZIELNICY WILANÓW W WARSZAWIE
Informacja_wyniki_Konkurs_Wilanow-park_2021-05-07

UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Konkurs na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w dzielnicy Wilanów w
Warszawie był dwuetapowym konkursem z warsztatami dla Uczestników zakwalifikowanych
do Etapu II konkursu. W wyniku przewidzianego Regulaminem procedowania, po ocenie
złożonych w I Etapie Zgłoszeń z wstępnymi koncepcjami parku, Sąd Konkursowy do II Etapu
wybrał 5 Uczestników konkursu. W II Etapie wszystkich 5 Uczestników złożyło prace
konkursowe. Po dokonaniu sprawdzenia zgodności nadesłanych rozwiązań z istotnymi
wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi w Regulaminie, Sąd Konkursowy
potwierdził taką zgodność, co stanowiło podstawę do dokonania oceny prac. Sąd
Konkursowy dokonał oceny prac zgodnie z kryteriami opisanymi w Regulaminie konkursu
Rozdział VI pkt. 2. Poprzez kolejne głosowania Sąd konkursowy ustalił wyniki
rozstrzygnięcia konkursu tj. przyznał trzy Nagrody regulaminowe – pierwsza (I), druga (II)
oraz trzecia (III) oraz Nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji Umowy na wykonanie
Przedmiotu zamówienia. Sąd konkursowy postanowił także o przyznaniu dwóch Wyróżnień
Honorowych Sądu konkursowego.
Sędzia referent Rafał Mroczkowski wyłączył się z głosowania ze względu na potencjalny
konflikt interesów z jednym z Uczestników konkursu.
Najwyżej oceniona została praca, która zdaniem Sądu Konkursowego najlepiej spełniła
warunki postawione przez Organizatora oraz wyróżniała się najciekawszymi rozwiązaniami
przestrzennymi i funkcjonalnymi.

PRZYZNANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

I NAGRODA
w wysokości 30 000 zł brutto oraz Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji Umowy na wykonanie Przedmiotu zamówienia otrzymuje:
Praca konkursowa o numerze 023
Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

RS Architektura krajobrazu Dorota Rudawa
ul. Przyrzecze 39, 05-510 Konstancin – Jeziorna

Skład zespołu autorskiego:
Dorota Rudawa, Patryk Zaręba, Agnieszka Gasparska, Joanna Karlikowska, Iryna Tsymanovich, Patrycja Raróg

Członkowie Sądu konkursowego przyjęli jednogłośnie decyzję o przyznaniu I Nagrody Pracy konkursowej o numerze 023.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 023

Praca ta w najlepszy sposób odpowiada na potrzeby miejsca, prawidłowo akcentując
otwarcia widokowe ale i poszukując indywidualnego charakteru miejskiego parku. Wysoko
oceniono aspekty kompozycji i estetykę rozwiązań projektowych. Na uwagę zasługuje
atrakcyjna forma terenowych schodów łączących strefę gastronomii budynku handlowego ze
strefą rekreacji w zieleni. Autorzy zaproponowali czytelny podział funkcjonalny, jednocześnie
z wyczuciem odpowiadając na potrzeby różnych grup użytkowników. Teza pracy, znalezienia
symbiozy pomiędzy potrzebami ludzi i środowiska przyrodniczego, realizowana jest poprzez
zastosowane rozwiązania projektowe w sposób konsekwentny, spójny i efektywny. Jury
doceniło dobór rozwiązań proekologicznych, w tym również ekonomikę tych rozwiązań.

Zalecenia Sądu Konkursowego do pracy konkursowej 023
Sąd Konkursowy odstąpił od przedstawiania zaleceń do pracy konkursowej. Zalecenia takie zostaną sformowane na etapie wykonywania wielobranżowej koncepcji parku.


II NAGRODA
w wysokości 15 000 zł brutto otrzymuje:
Praca konkursowa o numerze 024
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

 1. Julian Żmijewski
  Al. Stanów Zjednoczonych 34/202, 02-036 Warszawa
 2. Andrzej Jaworski
  ul. Angorska 14/9, 03-913 Warszawa
 3. Zuzanna Masse-Deda
  ul. Etiudy Rewolucyjnej 9/58, 02-643 Warszawa
  4.Urszula Michalska
  ul. Bawełniana 11, 01-487 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Urszula Michalska, Paweł Pytlasiński, Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Zuzanna Masse – Deda, Anna Pruszyńska, Emma Zawadzka, Małgorzata Chustecka, Maja Stanosz

Członkowie Sądu konkursowego przyjęli jednogłośnie decyzję o przyznaniu II Nagrody Pracy konkursowej o numerze 024.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 024
Nagrodę przyznano za wyrazistą, atrakcyjną i klarowną kompozycję przestrzenną parku. Dwie przeplatające się ścieżki tworzą one uzupełniającą się opowieść oferując użytkownikom różnorodne formy spędzania czasu w zieleni.
Istotnym elementem krajobrazu, łączącym poszczególne strefy jest woda w różnorodnych zbiornikach składających się na złożony system retencji wód deszczowych. Praca zawiera zapowiedź atrakcyjnych rozwiązań małej architektury.  Zastosowane rozwiązania projektowe cechuje wysoka jakość co uzasadnia również wyższe koszty eksploatacyjne.


III NAGRODA
w wysokości 10 000 zł brutto otrzymuje:
Praca konkursowa o numerze 026
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

 1. Piotr Hardecki Architekt
  ul. Międzyborska 87/7, 04-013 Warszawa
 2. „Abies” Architektura Krajobrazu
  ul. Arctowskiego 25, 02-784 Warszawa
 3. Maciej Nonas
  ul. Warchałowskiego 3/24, 02-776 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Piotr Hardecki, Barbara Kraus – Galińska, Maciej Nonas

Członkowie Sądu konkursowego przyjęli jednogłośnie decyzję o przyznaniu III Nagrody Pracy konkursowej o numerze 026.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 026
Na szczególną uwagę zasługuje wrażliwe połączenie kontrastujących ze sobą elementów naturalnych, nieomal pierwotnych z krajobrazem przekształconym przez człowieka. Przestrzeń organizowana w sposób organiczny, wynikowy, wykorzystujący naturalne ukształtowanie terenu. Autorzy stworzyli warunki do wykształcenia się lokalnego ekosystemu. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu sił natury, rozwiązania te cechuje mały koszt inwestycyjny jak i później niewielkie nakłady na eksploatację.


WYRÓŻENIENIE HONOROWE SĄDU KONKURSOWEGO
Praca konkursowa nr 003
Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

 1. Usługi Projektowe Jakub Gołębiewski
  ul. Piotra Skargi 4/10, 71-422 Szczecin
 2. Romea Muryń
  ul. Tkacka 28/17, 70-556 Szczecin
 3. Hanna Chernat
  ul. Staroportofrankivska 81a 32/1, 65020 Odessa, Ukraina
 4. Ievgen Chernat
  ul. Staroportofrankivska 81a 32/1, 65020 Odessa, Ukraina
 5. Paulina Cieślik
  ul. Sejmowa 1A, 42-200 Częstochowa

Skład zespołu autorskiego:
Jakub Gołębiewski, Romea Muryń, Hanna Chernat, Ievgen Chernat, Paulina Cieślik

Członkowie Sądu konkursowego przyjęli jednogłośnie decyzję o przyznaniu Wyróżnienia Honorowego Pracy konkursowej o numerze 003.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 003
Praca wyróżniona za szeroką analizę kontekstu sąsiadujących terenów zielonych oraz dostępności komunikacyjnej oraz niezwykle odważną i wyrazistą formę parku. Na uwagę zasługują rozwiązania poświęcone edukowaniu użytkowników – promenada na krawędzi centralnego okręgu oraz autorskie rozwiązania w zakresie małej architektury – indywidualnie zaprojektowane konstrukcje drewniane. Praca z wyróżniającym się wyczuciem traktuje rozwiązania materiałowe oraz dobór gatunkowy roślinności – wszystko w celu odtworzenia naturalnego mazowieckiego krajobrazu.
Wątpliwości wzbudziła natomiast dość sformalizowana nazbyt uniwersalna idea kształtowania przestrzeni parku. Charakter głównego wnętrza-okręgu stwarza wrażenie „odcięcia” od reszty parku. Koncepcja pomimo dobrych analiz kontekstu sąsiadujących terenów nie do końca realizuje czytelne zaznaczenie wejść głównych na teren parku w szczególności od strony Osiedla Wilanów.


WYRÓŻENIENIE HONOROWE SĄDU KONKURSOWEGO
Praca konkursowa nr 009
Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

Palmett sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Franciszka Groera 10B, 03-341 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Wiktor Kubik, Paula Rydel, Zuzanna Koncelova, Michał Gzela, Bartłomiej Gasparski

Członkowie Sądu konkursowego przyjęli jednogłośnie decyzję o przyznaniu Wyróżnienia Honorowego Pracy konkursowej o numerze 009.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 009
Interesująca koncepcja oparta o tytułowe przemiany – krajobrazu, sposobów użytkowania, w oparciu o sezonowość, zmienne warunki atmosferyczne oraz brak podziałów funkcjonalnych i zmieniających się aktywności. Interesująco i wyraziście wpisana w „miękką tkankę” parku obwodowa, multifunkcjonalna promenada. Na uwagę zasługuje czytelna forma parku zawierająca strefę wejściową, strefę mikrolasu, strefę placu – leja wodnego oraz otwartego krajobrazu. Praca wyróżniona za ciekawe rozwiązywanie problemów związanych z błękitno – zieloną infrastrukturą, nacisk na walory edukacyjne, bioróżnorodność oraz elastyczność rozwiązań przestrzeni.
Nie dość przekonujące były natomiast propozycje związane z lokalizacją amfiteatru, rozwiązaniem wejścia na poziom +1 Oranżerii oraz istotną z punktu widzenia Organizatora małą architekturą. Wątpliwości może także budzić pewne podporządkowanie form i funkcji części elementów zagospodarowania (totem z placem wodnego leja) pod ideę gospodarowania wodami opadowymi.

………………….……………………………………..
Piotr Woliński
Sekretarz Sądu Konkursowego