O konkursie

Morelia Investments Sp. z o.o., CEETRUS Polska Sp. z o.o. oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w dzielnicy Wilanów w Warszawie.

OGÓLNE ZASADY KONKURSU

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, nie anonimowym prowadzonym w tzw. formule flamandzkiej. Konkurs poprzedzony jest fazą kwalifikacji wstępnej kandydatów (Etap I) a następnie fazą warsztatów i wyboru najlepszych prac konkursowych (Etap II).

Etap I Konkursu: Rejestracja, Zgłoszenie do Etapu II i kwalifikacja do Etapu II.

 1. Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie rejestrują się na Platformie internetowej. Uzyskanie automatycznego potwierdzenia rejestracji oznacza że rejestracja została skutecznie złożona. Po skutecznym zarejestrowaniu do Konkursu zainteresowany podmiot zostaje dopuszczony do udziału w Konkursie i staje się Uczestnikiem Konkursu.

 1. Uczestnicy Konkursu składają Zgłoszenie do Etapu II do Konkursu zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV pkt 2.

 1. Zgłoszenia do Etapu II są rozpatrywane przez Sąd Konkursowy i na ich podstawie następuje wybór od 3 (trzech) do 5 (pięciu) Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu.

Organizator Konkursu zaprosi do Etapu II Konkursu od 3 (trzech) do 5 (pięciu) Uczestników Konkursu, których przesłane wstępne szkice wraz z opisem ideowym zostaną uznane przez Sąd Konkursowy za najlepiej odpowiadające oczekiwaniom Organizatora i istotnym wymogom wytycznych wynikających z niniejszego Regulaminu. Przekazane przez Uczestników w Zgłoszeniu do Etapu II portfolio będzie traktowane przez Sąd Konkursowy jako materiał pomocniczy przy ocenie w wypadku uznania iż przedstawione w Zgłoszeniu do Etapu II rozwiązania projektowe są równorzędne lub zbliżone jakościowo.

Etap II Konkursu: warsztaty, prezentacja, ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowaniu do Etapu II przygotowują Prace Konkursowe zgodnie z postanowieniami Rozdziału V pkt 2.

 1. W trakcie Etapu II Konkursu przewidziane jest jedno spotkanie warsztatowe z każdym z Uczestników Konkursu z członkami Sądu Konkursowego. Zakłada się, że jedno spotkanie warsztatowe z jednym Uczestnikiem Konkursu będzie trwało około 1,5 -2 godziny i będą to spotkania indywidualne z każdym z Uczestników Konkursu.

 1. Po części warsztatowej konkursu Uczestnicy Konkursu składają Prace Konkursowe zgodnie z postanowieniami Rozdziału V pkt 3, a następnie prezentują je członkom Sądu Konkursowego.

 1. Na podstawie złożonych Prac Konkursowych i prezentacji Uczestników Konkursu Sąd Konkursowy oceni i wybierze najlepsze prace Konkursowe oraz przyzna Nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz następującymi kryteriami:

 1. Trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych.

 2. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań krajobrazowych całości terenu parku i powiązań z otoczeniem.

 3. Atrakcyjność zaproponowanych elementów zagospodarowania oraz ich adekwatność do proponowanych w koncepcji założeń programowo-funkcjonalnych.

 4. Stopień i trafność uwzględnienia w koncepcji rozwiązań proekologicznych.

 5. Komfort i atrakcyjność użytkowania przez różne grupy użytkowników w tym trafność zaproponowanych rozwiązań prospołecznych.

 6. Ekonomika proponowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów eksploatacji.

Nagrodami w konkursie są Nagrody pieniężne w łącznej kwocie 55 000 zł brutto (I, II i III Nagroda) oraz zaproszenie Uczestnika Konkursu, którego Praca Konkursowa otrzymała I Nagrodę do negocjacji Umowy na wykonanie Przedmiotu zamówienia.

Każdemu z Uczestników Konkursu, niezależnie od przyznanych Nagród pieniężnych, zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości 20 000 zł brutto za udział w Etapie II Konkursu i złożenie kompletnej Pracy Konkursowej.

CEL, ZADANIE I PRZEDMIOT KONKURSU

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji parku o charakterze miejskim położonego w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Zadaniem podstawowym konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę prac konkursowych zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej koncepcji parku miejskiego. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą i otrzymał I Nagrodę zaproszony zostanie do negocjacji Umowy na wykonanie Przedmiotu zamówienia.

Park planowany jest w południowej części Miasteczka Wilanów, będącym jednym z osiedli warszawskiego Wilanowa. Obszar ten jest obecnie niezagospodarowany i pozbawiony zieleni wysokiej. Inwestycja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Południowej Obwodnicy Warszawy, na zakończeniu osi Al. Rzeczypospolitej.

Park będący przedmiotem Konkursu jest częścią większego założenia inwestycyjnego o nazwie Wilanów Park, inwestycji planowanej u zbiegu ulic Przyczółkowej, Uprawnej, Al. Rzeczypospolitej i ul. Karuzela. Ideą projektu Wilanów Park, jest stworzenie miejsca wpisującego się w lokalny kontekst i spełniającego potrzeby mieszkańców Wilanowa. Wielofunkcyjny kompleks będzie obejmować m.in. powierzchnie biurowe oraz usługi i handel, a także miejsca rozrywki i rekreacji, w tym kina i otwartą przez cały tydzień oranżerię z kawiarniami i restauracjami. Zaplanowano także budynki biurowe i hotelowe w rejonie ul. Przyczółkowej.

Planowana inwestycja Wilanów Park składa się z obiektu mixed-use o funkcjach: handel, usługi, biura (obiekt A na Załączniku nr 10a) połączonego z oranżerią (obiekt A1 na Załączniku nr 10a) oraz od strony ulicy Przyczółkowej narożniki działki będą “flankowane” przez dwa mniejsze budynki – hotelowy (obiekt B na Załączniku nr 10a) i biurowy (obiekt C na Załączniku nr 10a). Obiekt A będzie sąsiadować z parkiem od zachodu, otwierając się na niego oranżerią, w której docelowo znajdą się punkty gastronomiczne. Znajdzie się tam także wejście na piętro zewnętrznymi schodami, bezpośrednio z parku.

W kompleksie Wilanów Park powinna znaleźć się przestrzeń dla inicjatyw sąsiedzkich czy działań skierowanych do seniorów. Będący integralną częścią inwestycji ponad 2-hektarowy park stanie się pierwszym i jedynym w Warszawie parkiem o tej skali zrealizowanym w całości przez prywatnego inwestora. Inwestycja zakłada liczne proekologiczne rozwiązania, mające wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla, lokalną retencję wód opadowych czy zapewnienie bioróżnorodności. W projekcie przewidziano rozwiązania promujące zrównoważoną mobilność, m. in. stację rowerów miejskich czy cargo-bike.

Obszar planowanej inwestycji jest doskonale obsłużony komunikacyjnie. Można tam łatwo dojechać zarówno transportem publicznym, rowerem lub hulajnogą oraz samochodem. Planowana kładka zapewni dostęp przez ul. Przyczółkową z obszarów dzielnicy położonych we wschodniej części Wilanowa.

Teren opracowania konkursowego ma powierzchnię ok. 2,78 ha (20 780 m2) i położony jest na Dz. ew. nr 35/2, 62 oraz fragmentach Dz. ew. nr 32/1, 32/2, 33, 34/2, 36/2, 41, 60/2, 61.

Teren opracowania konkursowego objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XXXII/973/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej – część II.

Planowany park ujęty jest na terenie oznaczonym w MPZP symbolem 1.UC. jako wydzielony obszar tego terenu oznaczony na rysunku MPZP jako „STREFA ZIELENI NA GRUNCIE” dla którego szczegółowe wytyczne znajdują się w Rozdziale 2 §18 pkt 2 ust. 7) MPZP.

Zaproponowane rozwiązania muszą być zgodne z ww. MPZP.

Głównym założeniem konkursu jest stworzenie spójnej koncepcji zagospodarowania parku w powiązaniu z projektowanymi obiektami kubaturowymi A (A1), B i C a także z otoczeniem całego założenia inwestycyjnego Wilanów Park, wskazując powiązania komunikacyjne, funkcjonalne, przyrodnicze z otoczeniem ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni i przyrody w tym terenów wód otwartych, przestrzeni publicznych, zorganizowanych miejsc rekreacji i wypoczynku, stref wejściowych do Parku, stref przyrody dzikiej oraz układu komunikacyjnego przy założeniu wpisania powyższych w podstawową, już istniejącą i projektowaną strukturę przestrzenną.